Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, τα όργανα του ιδρύματος είναι:

i.το Συμβούλιο

ii.ο Πρόεδρος ΤΕΙ και

iii.η Συνέλευση ΤΕΙ

i.Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5, του Ν.4009/2011, δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν.4009/2011 ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ii.ο Πρόεδρος ΤΕΙ, έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.

Ο Πρόεδρος ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρόεδροι, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

iii.Η Συνέλευση ΤΕΙ όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος, β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. γ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. δ) Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξη καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19. ε) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. στ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.

Όργανα της Σχολής είναι:

α) ο Διευθυντής της Σχολής,

β) η Διεύθυνση Σχολής και

γ) η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Όργανα του Τμήματος είναι:

α) Ο Πρόεδρος,

β) η Συνέλευση του Τμήματος,

γ) ο Διευθυντής του Τομέα και

δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα