Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ειδικότερα, με τη χρήση των βιολογικών, χημικών, φυΤο σικών, μηχανικών και οικονομικών επιστημών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης, μελετώνται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο τα εξής:

 • η φύση των τροφίμων και των αιτιών αλλοίωσης τους,
 • οι μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης τους,
 • ο έλεγχος, η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας τους καθώς και η ανάπτυξη νέων τροφίμων,
 • η προώθηση και η διακίνησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες:στο Π.Δ. 342 (Φ.Ε.Κ. 230/11-10-01). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες: Υ.Α.Ε5.1515/1999 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1622/18-8-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στους παρακάτω τομείς:

 • Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και διακίνηση των τροφίμων σε παραγωγικές μονάδες
 • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων και συμμετοχή στη διαχείριση μονάδων βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων
 • Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων
 • Εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων
 • Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες:   Π.Δ. 78 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-89)  (επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων)

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο  5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: Εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0