Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς, ικανούς να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται στην Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης, όπως συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κ.ά. τεχνικοοικονομικής ανάλυσης αυτών, καθώς και οργάνωσης και διοίκησής των.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες: Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β’

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και μηχανικούς σε θέματα, που αντιμετωπίζουν και επιλύουν προβλήματα Μελέτης, Επίβλεψης και Κατασκευής Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης, όπως συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, τεχνικοοικονομικής ανάλυσης αυτών, καθώς και οργάνωσης και διοίκησής των. Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1404/83. Περισσότερες πληροφορίες: (Π.Δ.    /    (Φ.Ε.Κ.    /   .  ./τ.Α’) ( Επαγγελματικά δικαιώματα  πτυχιούχων Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής)

Επίπεδο του τίτλου:

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο  5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη: 4
  • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000 ώρες
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος

Επικοινωνία:

0