Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής εκπαιδεύει και καταρτίζει πολυδύναμους νοσηλευτές, υπεύθυνους για την φροντίδα του ανθρώπου –υγιούς και ασθενή- την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας. Περισσότερες πληροφορίες στο Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159/14-6-89). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες: Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β’

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να υπηρετήσουν ως στελέχη:

 • Της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ,δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας , στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
 • Της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές  Νοσηλευτικές Σχολές  (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
 • Τους παρέχεται ακόμη η δυνατότητα εργασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.
 • Μετά από ειδική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία αποκτούν τον τίτλο του ειδικού νοσηλευτή στις παρακάτω ειδικότητες: χειρουργική, παθολογική, παιδιατρική και ψυχιατρική νοσηλευτική.
 • Συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της υγείας

Περισσότερες πληροφορίες  Π.Δ. 351/1989(ΦΕΚ 23/26.1.89/Τ.Α’.) και ιστοσελίδα www.nurse.teith.gr

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο  5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS:         240
 • Συνολικός Φόρτος Εργασίας : 6.000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0