Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η φοίτηση στο Τμήμα Οχημάτων καλύπτει την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής και άλλων συναφών τεχνολογικών επιστημών στο εφαρμοσμένο γνωστικό αντικείμενο των Οχημάτων. Ο προσανατολισμός των σπουδών στην εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων παρέχει στους πτυχιούχους του Τμήματος το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για όλους τους τομείς παραγωγής και υπηρεσιών που σχετίζονται με οχήματα εδάφους. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, και εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συναφείς επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: ΥΑΕ5.1515/1999 (ΦΕΚ Β 1622/18-8-99) (Κανονισμός Σπουδών Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Οχημάτων είναι αυτά που ορίζει το Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20/25-1-89, τ.Α’)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις επί των οχημάτων για: σύνταξη μελετών, τεχνικών εκθέσεων, κατασκευαστικών σχεδίων, πραγματογνωμοσυνών, επίβλεψη εργασιών κατασκευής και συντήρησης, οργάνωσης και διοίκηση επιχειρήσεων. Οι παραπάνω δεξιότητες του καθιστούν ικανούς να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλο το φάσμα των εφαρμογών που αφορά οχήματα εδάφους (επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, δίκυκλα), είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, ήτοι αναλυτικότερα:

 • Σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και συνεργεία κατασκευής, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης, διαχείρισης και εμπορίας οχημάτων, μερών και ανταλλακτικών τους.
 • Σε εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγελμάτων που αφορούν οχήματα
 • Σε επιτροπές έκδοσης αδειών εκγύμνασης υποψήφιων οδηγών (σχολές οδηγών) και αδειών οδήγησης οχημάτων.
 • Σε επιτροπές τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
 • Σε μελέτες πραγματογνωμοσύνης και εκτιμήσεων, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών οχημάτων.
 • Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της ειδικότητάς τους.

Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1404/83.

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο 5 A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
 • Διδακτικές μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός φόρτος εργασίας: 6000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία, στο τελευταίο εξάμηνο

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0