Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών, Πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: (α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές δες EμονάCTS, (β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και (γ) έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες : Υ.Α.Ε5.1515/1999 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1622/18-8-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής :

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%)

Επαγγελματικό καθεστώς:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι.Θ. έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής

Επίπεδο του τίτλου:

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο 5Α ( ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επιστήμη διάρκειας του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη: 4
  • Εβδομάδες κατ΄ έτος: 38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6000 ώρες
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0