Τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι Τεχνολόγοι των Ιατρικών Εργαστηρίων εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των ιατρικών εργαστηρίων στους τομείς που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο κατόπιν ανάθεσης των Διευθυντών των Ιατρικών Εργαστηρίων. Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου. Επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες: στο Π.Δ. 163/1996 (ΦΕΚ Α’ 118/14-6-96). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS,έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες: Υ.Α. Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β’

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στα εξής εργαστήρια: Μικροβιολογικό – Ιολογίας, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας – Τράπεζας Αίματος, Ανοσολογικό – Ιστοσυμβατότητας, Πυρηνικής Ιατρικής (εργαστήρια, μέρος RIA), Ορμονολογικό – Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό – Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του Προϊσταμένου. Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 163/1996 (ΦΕΚ Α’ 118/14-6-96)

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor).
 • Επίπεδο 5Α (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO).

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός Φόρτος εργασίας: 6000 ώρες
 • Πρακτική άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

 • Ιστοσελίδες τμήματος

http://www.mls.teithe.gr/

http://mlsteithe.webs.com/

 • τηλ.: 2310013512, 2310791512
 • fax: 2310791147, 2310799152
 • email: infomls@teithe.gr

0