Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη, ικανά να αξιολογούν τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες του γνωστικού τους πεδίου, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, με σκοπό τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Παράλληλα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας προάγει και την εφαρμοσμένη έρευνα, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη των στελεχών του. Γενικότερα οι Φυσικοθεραπευτές συνεισφέρουν στη πρόληψη και στη περιφρούρηση της δημόσιας υγείας μέσω της παροχής των υπηρεσιών τους στα Νοσοκομεία, στις Κλινικές, στη Βιομηχανία, στα Κέντρα αποκατάστασης, στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, στον Αθλητισμό καθώς και στον ιδιωτικό τομέα όπως σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, Φυσικοθεραπευτήρια, Υδροθεραπευτήρια – Ιαματικές πηγές,  μονάδες ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και σε κατ’ οίκον επισκέψεις. Περισσότερες πληροφορίες: στο Π.Δ. Π.Δ. 29/87 (ΦΕΚ 53/95)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο (ρυθμιζόμενο) επάγγελμα (regulated profession). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του. Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Ως στελέχη του δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 • Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης.
 • Ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ» οίκον επισκέψεις ασθενών.
 • Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Ν. 2048/52(ΦΕΚ 96/52), Ν. 775/72 (ΦΕΚ 290/70), Β.Δ. 411/72 (ΦΕΚ 108/72), Υπ. Απόφαση Γ3/11595 (ΦΕΚ 148 Β’ /75), Π.Δ. 399/81 (ΦΕΚ 108/81), Ν. 167/75 (ΦΕΚ. 304/75), Π.Δ. 29/87 (ΦΕΚ 53/95), Π.Δ. 90/95 (ΦΕΚ. 53/95), Απόφαση ΚΕΣΥ αρ1 της 21ης Ολομ,. 20&21-3-85, Απόφαση ΚΕΣΥ, αρ. 2 της 88ης Ολομ., 26-9-91 Εγκύκλιος Υπ. Υγείας Α4/6079, 3-12-91. Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53/8-3-95/τ.Α’), Π.Δ.29/87

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο  5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος

Επικοινωνία:

0