Τμήμα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα Αισθητικής-Κοσμητολογίας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στην αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων που οφείλονται σε ενδοκρινικά προβλήματα με την χρήση ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέσων.  Επίσης, βελτιώνει και καλύπτει αισθητικές βλάβες με εξειδικευμένες τεχνικές επικάλυψης.  Τέλος η Κοσμητολογία στοχεύει στην παραγωγή, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας καλλυντικών σκευασμάτων.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ως Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος.  Επιλύουν και αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα στα πλαίσια της πρόληψης με την εφαρμογή της επιστήμης της Αισθητικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 83/1989   Φ.Ε.Κ. 37/  (7-2-89). Ο τίτλος σπουδών προσφέρει πρόσβαση στο κατοχυρωμένο επάγγελμα του Αισθητικού-Κοσμητολόγου μετά την χορήγηση άδειας επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Π.Δ. 2979 (Φ.Ε.Κ. /87)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη :                             4
  • Εβδομάδες κατ’έτος:                     38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS:         240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας : 6.000   ώρες
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Επίπεδο του τίτλου

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο  5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0