Τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι σε τομείς όπως σχεδιασμός, προγραμματισμός, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού σε χώρους μαζικής σίτισης, εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες, εφαρμογή ειδικών μεθόδων διατροφικής υποστήριξης (εντερική και παρεντερική διατροφή), σχεδιασμός και εφαρμογή διατροφικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών, εφαρμογή της Επιστήμης της Διατροφής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας στον τομέα της Διατροφής, παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Διατροφής και Διαιτολογίας, σχεδιασμός και παραγωγή τροφίμων και ειδικών σκευασμάτων σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, αθλητές, ασθενείς), και ανάλυση τροφίμων σε θρεπτικά και άλλα συστατικά για τις ανάγκες της διατροφικής σήμανσης. Η εκπαίδευση για την απόκτηση των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων προβλέπει και εργαστηριακή άσκηση. Η εργαστηριακή άσκηση για τα μαθήματα Κλινικής Διατροφής πραγματοποιείται σε περιβάλλον Δημόσιου Νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες : Π.Δ. 342/28-9-2001 (ΦΕΚ 230/11-10-2001) Καθορισμός περιεχομένου σπουδών Τμήματος Διατροφής), ΥΑΕ5.1515/1999

Απαιτήσεις εισαγωγής :

Με απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος  μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία σε α) δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα β) χώρους μαζικής σίτισης, γ) κέντρα ειδικής διατροφής όπως αθλητικά κέντρα, κέντρα αδυνατίσματος και διαιτολογικά κέντρα, δ) ερευνητικά κέντρα, ε) εκπαίδευση και στ) βιομηχανίες τροφίμων. Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες : Π.Δ. 78/1989, ΦΕΚ. 919/26-8-1989

Επίπεδο του τίτλου:

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο 5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη: 4
  • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
  • Διδακτικές μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός φόρτος εργασίας: 6 000 ώρες
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές :

Το πτυχίο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος

Επικοινωνία:

0