Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς, ικανούς να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται στην Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης, όπως συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κ.ά. τεχνικοοικονομικής ανάλυσης αυτών, καθώς και οργάνωσης και διοίκησής των.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία ...

Continue Reading →
0