Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες, επιστημονικές και τεχνολογικές – κλινικές γνώσεις και ικανότητες που αποκτούν στην εκπαίδευση, μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά ως Μαίες – τες και ως βασικοί παράγοντες ασφαλούς μητρότητας στους ακόλουθους τομείς :

  • Αυτοδύναμα (ελεύθερη άσκηση μαιευτικού επαγγέλματος) ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Στην πρωτοβάθμια φροντίδα : Κ.Υ. Περιφερειακά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Κέντρα και Τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού, μονάδες μεταφοράς επειγόντων Μαιευτικών ...
Continue Reading →
0