Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών, Πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: (α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές δες EμονάCTS, (β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και (γ) έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες : Υ.Α.Ε5.1515/1999 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1622/18-8-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής ...

Continue Reading →
0