Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης, Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής, Χρηματοδότησης, Οικονομικών, Εμπορικής και Εργατικής Νομοθεσίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι δύνανται να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς όπως:

 •  Εφαρμογή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Κοστολόγησης, των Φοροτεχνικών, του Φορολογικού Προγραμματισμού, της Ελεγκτικής, των Οικονομικών και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 •  Εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα
 •  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Κοστολόγησης, Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής και Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι πτυχιούχοι δύνανται να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών σε τομείς όπως: Εφαρμογή της Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Κοστολόγησης, των Φοροτεχνικών, της Ελεγκτικής και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων – Λογιστική και Δδιοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών
 •  Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης –
 •  Αποτίμησηιμήσεις και αξιολόγησηογήσεις της αποτελεσματικότητας οικονομικών μονάδων
 •  Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων
 •  Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείριση έργου
 •  Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση και λειτουργία λογιστικών και επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:στο ΠΔ 285 /1999 (ΦΕΚ A’ 245/15-11-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και πανελλαδικές εξετάσεις ή ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και πανελλαδικές εξετάσεις. με το εκάστοτε ισχύον (ποσοστό εισαγωγής. 10%) και  εξετάσεις ή ΝΟΜΟΣ 3%

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς σχετικούς με την οικονομική, χρηματοοικονομική, λογιστική, φοροτεχνική και ελεγκτική λειτουργία και με την επιστημονική λογιστική οργάνωση και διαχείριση οικονομικών μονάδων και κάθε είδους οργανισμών. O τίτλος σπουδών δεν οδηγεί απ’ ευθείας σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Ο Νόμος 2515/97 και το ΠΔ 340/98 καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής των ΤΕΙ.Οι πτυχιούχοι όμως του Τμήματος Λογιστικής δικαιούνται να αποκτήσουν Πτυχίο Α’ τάξης Λογιστού μετά από 5ετή προϋπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες:   Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10.2.89/τ.Α’)

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο   5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη :4 (8 εξάμηνα)
 • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS:        240
 • Συνολικός Φόρτος Εργασίας :  6.000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση:  Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των

σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (επιπέδου Masters, όπως π.χ. MSc/ MA/ MBA) ή ή διδακτορικού διπλώματος. (Ph.D..).

Επικοινωνία:

0