Τμήμα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση των  σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως βιβλιοθηκονόμοι-ειδικοί πληροφόρησης, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,με τη μελέτη και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθηκών  και Κέντρων Πληροφόρησης όλων των ειδών δηλαδή Εθνική-Κεντρικές (Βουλής κλπ.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Σχολικές, Λαϊκές, Ειδικής ΄Ερευνας, Κέντρα Τεκμηρίωσης, Κέντρα Παραγωγής Βάσεων Δεδομένων κλπ. Περισσότερες πληροφορίες στο ΠΔ 385/ΦΕΚ169/16.6.1989.

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό  εισαγωγής 10%) και εξετάσεις

Επαγγελματικό καθεστώς:

Με την απόκτηση του πτυχίου τους οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους με αντικείμενο τον καθορισμό των στόχων μιας βιβλιοθήκης, το σχεδιασμό την οργάνωση τη διοίκηση και τη λειτουργία της. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να ασκούν κάθε δραστηριότητα που προκύπτει από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης.  Περισσότερες πληροφορίες ΠΔ 385/1989 (ΦΕΚ169/16.6.1989)

Επίπεδο του Τίτλου:

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο 5A(ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη: 4
  • Eβδομάδες κατ’ έτος: 38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000 ώρες
  • Πρακτική ΄Ασκηση: Eξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος

Επικοινωνία:

0