Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ιδίως ως:

 • στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση, και διεύθυνση επιχειρήσεων (κυρίως ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων)
 • στελέχη των αρμόδιων γραφείων για την τουριστική ανάπτυξη στους Ο.Τ.Α.   (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και των γραφείων του Ε.Ο.Τ.
 • εκπαιδευτές σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης
 • στελέχη σε αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες
 • στελέχη σε γραφεία οργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων, σε μελετητικά γραφεία, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες : στο Π.Δ. 356/1989 (Φ.Ε.Κ.160/16-6-89/τ.Α’)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών, καθώς επίσης με την οργάνωση και διοίκηση τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, με την έρευνα αγοράς και τις πωλήσεις τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, με την παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς, σε αεροπορικές εταιρίες, σε μέσα μεταφοράς (κρουαζιερόπλοια κ.ά.), σε μελετητικά γραφεία, σε τουριστικές σχολές κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 356/1989 (Φ.Ε.Κ.160/16-6-89/τ.Α’)

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης ( επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο 5Α (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια  σε έτη:                          4
 • Εβδομάδες κατ’ έτος:                 38
 • Διδακτικές Μονάδες ECTS:     240
 • Φόρτος εργασίας σπουδαστή: 6000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση στο τελευταίο  εξάμηνο σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0