Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών

Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4386/2016)να υποβάλουν σχετική αίτηση- εκδήλωση ενδιαφέροντος σε γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν σε αυτά των Μηχανικών και των Θετικών Επιστημών.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιείται κατά την πορεία κατάθεσης των αιτήσεων. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το συντομότερο δυνατό για να ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο στάδιο η προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.
Η αίτηση- – εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Βιογραφικό Σημείωμα
2.Αντίγραφα πτυχίων
3.Ερευνητικό έργο- Δημοσιεύσεις

και να αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος Θεσ/νίκης, Τ.Κ 54700 Τ.Θ 141

0