Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 360/2002, ΦΕΚ 301/τ.Α’/6-12-2002, άρθρο 6) το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών, Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και στην αρμοδιότητά του υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

  1. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων και την παρακολούθηση κάθε τροποποίησής τους
  2. Τη μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του οδηγού σπουδών σε συνεργασία με τα Τμήματα και το Γραφείο Εκδόσεων
  3. Τη μέριμνα για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Τμημάτων, ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση εξετάσεων καθώς και στην επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν
  4. Το συντονισμό διαδικασιών που αφορούν τις εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις, και υποτροφίες.
  5. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδαστικής Κατάστασης και την απονομή πτυχίων και λοιπών τίτλων.
  6. Την υποβολή προτάσεων για την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σπουδών.
  7. Τη συγκέντρωση νομοθετημάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις σπουδές και το συντονισμό της σωστής εφαρμογής τους.

Το Τμήμα Σπουδών βρίσκεται στο ισόγειο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας και λειτουργεί καθημερινά 7:30 – 15:30

Προϊσταμένη Τμήματος: κ.  Γρηγοριάδου Ευθαλία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 013 151

E-mail:  studies.department@admin.teithe.gr

Υποτροφίες