Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αποστολής του (Ν. 3549/07, άρθρο 1) η οποία, εκτός από την μετάδοση της γνώσης (εκπαίδευση), είναι και η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, ενθαρρύνει την έρευνα, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΤΕΙΘ, του οποίου ο σκοπός είναι:

«η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.»

Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΤΕΙΘ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του ΑΤΕΙΘ (άρθρο 3, παρ. 1 της ΚΑ/679/96). Η Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ παρακολουθεί και ελέγχει, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων, καθώς και η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του Ειδικού Λογαριασμού.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι:

1. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (καλούμενη χάριν συντομίας Επιτροπή Ερευνών), η οποία μεταξύ άλλων έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Επεξεργάζεται προτάσεις και εισηγείται σχετικά προς το Συμβούλιο ή τη Συνέλευση του ΑΤΕΙΘ, αντίστοιχα για ζητήματα που αφορούν στην ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος
  • Επικουρεί το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ καθώς και τη Συνέλευση του ΑΤΕΙΘ στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.
  • Προτείνει στη Συνέλευση του ΑΤΕΙΘ, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών νομοθετικών διατάξεων.
  • Καταρτίζει ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙΘ, τη Συνέλευση του ΑΤΕΙΘ, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις

Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ και πλέον έναν από τους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ που ορίζεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γ.Σ. του Τμήματος, σε ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 8 του Ν. 1404/83 που αφορά το Ε.Π. και με διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υ.Α. Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/27.3.84 τ.Β’). Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Τμημάτων, το Συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της που είναι Αντιπρόεδρος ΤΕΙ. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των νέων μελών ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής είναι [έξι ή επτά], η συγκρότηση ή μη του παραπάνω ειδικού επταμελούς οργάνου αποφασίζεται από την Επιτροπή η οποία και το εκλέγει κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού η οποία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
  • Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
  • Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
  • Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής