Οι διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας άρχισαν να εφαρμόζονται στα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ το χειμερινό εξάμηνο 2007-2008 όταν δημοσιεύθηκαν οι σχετικές Οδηγίες της ΑΔΙΠ. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τη συλλογή Δεικτών Ποιότητας και τη σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) από τις ΟΜΕΑ των τμημάτων, και την πιστοποίηση των Εκθέσεων και σύνταξη Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές. Η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2008 και ήταν από τις πρώτες εξωτερικές αξιολογήσεις ΑΕΙ στον ελληνικό χώρο. Η πρώτη Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος συντάχθηκε το 2009 από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

Από τον Οκτώβριο του 2010 υλοποιείται η Πράξη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των υπηρεσιών ενός Γραφείου Ποιότητας με στόχο την υποστήριξη του έργου των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ και ειδικότερα τη διευκόλυνση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα.

Τηλέφωνο: (+30) 2310 013076, (+30) 2310 013077

Fax: (+30) 2310 791162

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Κόμβο της ΜΟΔΙΠ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.