Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Α.ΤΕΙ/Θ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010 υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Τα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.ΤΕΙ/Θ» είναι τα κάτωθι:

• Τεχνολόγων Γεωπόνων

• Τεχνολογίας Τροφίμων

• Διατροφής & Διαιτολογίας

• Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

• Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

• Μηχανικών Αυτοματισμού

• Ηλεκτρονικών Μηχανικών

• Μηχανολόγων Οχημάτων

• Μηχανικών Πληροφορικής

• Πολιτικών Μηχανικών

• Αισθητικής & Κοσμητολογίας

• Ιατρικών Εργαστηρίων

• Μαιευτικής

• Νοσηλευτικής

• Προσχολικής Αγωγής

• Φυσικοθεραπείας

• Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ), Νέα Μουδανιά

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών και πουδαστών με τον εργασιακό χώρο. Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του σπουδαστή και του φοιτητή, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών και σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά, το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών έχει σήμερα αναμορφωθεί, ώστε να περιλαμβάνει την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης, δυνατότητα που θα κληθεί να επιδείξει ο απόφοιτος στο πρώτο του εργασιακό περιβάλλον. Σήμερα, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εστιάζουν στην επίτευξη μεγάλων δεικτών απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, διαμέσου της αποτελεσματικής δραστηριοποίησής τους προς την κατεύθυνση της αγοράς εργασίας. Τούτο αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός Ιδρύματος από τους υποψήφιους φοιτητές.

Τηλ.: 2310-013-215

Fax: 2310-791-215

E-mail: praktiki.espa@teithe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κόμβο της Πρακτικής Άσκησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.