Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποδομές αυτές βρίσκονται εντός του Συγκροτήματος του Ιδρύματος στη Σίνδο.

Η Φοιτητική Εστία έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των φοιτητών του ΑΤΕΙΘ, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικών στρωμάτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζεται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την ανάπτυξη πνευματικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να βοηθηθούν σημαντικά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους και παράλληλα, να προβούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ