ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία «Εύ Σιτίζειν – Επισιτιστικές Εργασίες» που
διενεργεί την σίτιση των φοιτητών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.
ΠΑ. Ε. στα εστιατόρια της στην Σίνδο και στην Θεσσαλονίκη, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι:

Σε συνέχεια των μέτρων που πήρε η πολιτεία μέσω των αρμοδίων
αρχών και σε πλήρη εναρμόνιση με αυτά, η εταιρεία μας έχει ήδη εφαρμόσει το
πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης με αυξημένη επαγρύπνηση και λήψη πρόσθετων μέτρων
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργικής υγιεινής και ασφαλούς παραγωγής
και διάθεσης/έκθεσης των τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έδωσε ιδιαίτερο βάρος σε θέματα
όπως :

• Εφαρμογή σχολαστικού προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης
των χώρων παρασκευής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, των χώρων υγιεινής και
του εξοπλισμού της επιχείρησης, με κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά.

• Έγκαιρη αποκομιδή απορριμμάτων.

• Ορθή εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας – απεντόμωσης.

Επιπλέον, για θέματα που αφορούν το χειρισμό των τροφίμων τηρούνται
αυστηρά οι κανόνες ατομικής υγιεινής του προσωπικού. Συγκεκριμένα:

• Εφαρμόζεται πολιτική απαγόρευσης χειρισμού τροφίμων από
εργαζόμενους που παρουσιάζουν ενδείξεις έστω και απλού συναχιού ή απλού βήχα.

• Το προσωπικό που σχετίζεται με το χώρο παραγωγής ή έρχεται
σε επαφή με τα τρόφιμα διαθέτει πιστοποιητικά υγείας σε ισχύ.

• Υπάρχει κατάλληλος και καθαρός ιματισμός για το προσωπικό,
ο οποίος αντικαθίσταται μετά το τέλος της βάρδιας.

Όσον αφορά τις οδηγίες για την ατομική υγιεινή των
εργαζομένων, τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Υγείας και αφορούν :

Πλύσιμο και απολύμανση των χεριών

• Πριν την έναρξη της εργασίας του προσωπικού.

• Πριν το χειρισμό έτοιμου προς κατανάλωση τροφίμου.

• Πριν και μετά την χρήση γαντιών (τα γάντια είναι μίας
χρήσεως και αντικαθίστανται όταν λερωθούν ή σχιστούν ή σε τακτά χρονικά
διαστήματα).

• Μετά την επαφή με μαλλιά, μύτη, πρόσωπο ή στόμα.

• Μετά από χειρισμό ή προετοιμασία ωμού τροφίμου.

• Μετά από χειρισμό απορριμμάτων.

• Μετά από εφαρμογή καθαρισμών.

• Μετά από χρήση της τουαλέτας.

• Μετά από φύσημα της μύτης, φτέρνισμα ή βήχα.

• Μετά από το φαγητό ή το κάπνισμα.

• Μετά από χειρισμό χρημάτων.

0