ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ09/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός,

για την κάλυψη των αναγκών του ΑΤΕΙ/Θ σε φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα και έγχρωμα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (15.600,00€) με ΦΠΑ.

0