ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση
και εκμετάλλευση έκτασης τριακοσίων είκοσι (320) στεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι δέκα πέντε (15)
στρέμματα, του Αγροκτήματος του ΑΤΕΙ/Θ, για τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης της εκμίσθωσης δύο
ετών. Η ελάχιστη τιμή μίσθωσης ορίζεται στα εκατόν σαράντα ευρώ (140€) ανά στρέμμα ανά έτος για την
έκταση των τριακοσίων είκοσι (320) στρεμμάτων και στα εκατόν είκοσι ευρώ (120€) ανά στρέμμα ανά έτος
για τα επιπλέον 15 στρέμματα αν γίνει χρήση της επέκτασης από τον ανάδοχο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017

0