Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία. Περισσότερες πληροφορίες: στο Π.Δ. 285/1999 (ΦΕΚ A’ 245/15-11-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την επιστημονική διαχείριση και διοίκηση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, καθώς και με τη διακίνηση, εμπορία και διαχείριση γεωργικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10.2.89/τ.Α’)

Επίπεδο του τίτλου

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor).
  • Επίπεδο 5(ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO).

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη : 4
  • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας : 6.000 ώρες
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία 

0