ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις», του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και του άρθρου 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ114/τΑ΄ /04 -08-2017).

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τετραετή (4) θητεία από την ανάληψη  των  καθηκόντων τους  που σε κάθε περίπτωση  άρχεται  το  νωρίτερο  στις  1   Δεκεμβρίου  2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

0