4 ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ 18 ΤΜΗΜΑΤΑ

που μπορείς να επιλέξεις για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία

Μάθε περισσότερα!

14 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθε περισσότερα!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+

για την κατάρτισή σου και την ανάδειξη των δεξιοτήτων σου

Μάθε περισσότερα!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

με τη συμμετοχή σου στα ερευνητικά προγράμματα του ΑΤΕΙΘ

Μάθε περισσότερα!

Το Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Το ΑΤΕΙΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΤΕΙΘ οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

  • α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία
  • β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας
  • γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους
  • δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους
  • ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους
  • στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων
  • ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και
  • η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας

Οι σχολές μας

4 Σχολές με 18 Τμήματα